Правила для авторів

Редакція журналу “Метеорологія. Гідрологія. Моніторинг довкілля” приймає до розгляду оригінальні, раніше не опубліковані наукові статті з актуальних питань теоретичної та прикладної метеорології, кліматичних і гідрологічних досліджень, здійснення моніторингу вод та атмосферного повітря, а також матеріали окремих досліджень із суміжних тематик, пов’язаних з вирішенням важливих кліматичних, метеорологічних та гідрологічних проблем, а також питань моніторингу, короткі повідомлення, матеріали з’їздів і конференцій, рецензії на книги.

Подані до редакції “Метеорологія. Гідрологія. Моніторинг довкілля” рукописи проходять незалежне анонімне рецензування.

Рукописи, що не відповідають профілю журналу, мають низький науково–теоретичний рівень або які не повною мірою відповідають правилам для авторів, можуть бути відхилені.

Автори несуть повну відповідальність за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, бібліографічних довідок, написання географічних назв, власних імен.

Для публікації в журналі приймаються рукописи українською та англійською мовами.

Публікація статей в журналі безоплатна. Статті подаються на сайт журналу https://journal.uhmi.org.ua/ у електронній формі.

Вимоги до оформлення рукопису

Обсяг: оригінальних наукових статей – 15 сторінок (разом з резюме, таблицями та ілюстративним матеріалом), методологічних, проблемних і оглядових не більше ― 20 сторінок, коротких повідомлень, рецензій, матеріалів конференцій і з’їздів ― 5 сторінок.

Рукопис готується у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт ― 12, інтервал між рядками ― 1.

Структура статті

1.ІНФОРМАЦІЙНА частина містить наступні позиції: індекс УДК, прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів), назва установи, де працює автор(и), із зазначенням відомчої підпорядкованості, адреси, телефона, E-mail. Якщо стаття має кілька авторів, то ім’я автора для листування позначається зірочкою.

НАЗВА СТАТТІ НАВОДИТЬСЯ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ.

У Резюме викладають положення відповідно до структури статті (мета, методи дослідження, результати, новизна), обсяг резюме українською мовою - до 800 знаків, англійською - до 1800 знаків.

Ключові слова (не більше 5―6).

У статтях, підготовлених українською мовою, імена авторів, назва установи, назва статті, резюме та ключові слова додатково наводяться англійською мовою.

2.ТЕКСТОВА ЧАСТИНА РУКОПИСУ.

2.1.Текст статті має містити наступні рубрики:

  • Вступ (Детальна оцінка актуальних досліджень і публікацій, які містили проміжні результати або варіанти розв'язання даної проблеми/тематики. Виділення аспектів, які досі залишаються невирішеними.)
  • Матеріали і методи (для оригінальних статей)
  • Результати і їх обговорення
  • Висновки

2.2. Посилання на джерела розташовують у квадратних дужках згідно з номером у списку літератури.

2.3. Таблиці, картографічний та ілюстративний матеріал нумеруються, на них робляться посилання в тексті. Кількість ілюстрацій залежно від обсягу статті не має перевищувати 5―6.

Таблиці із заголовком і порядковим номером, розміщують одразу після посилання на них (після закінчення абзацу). Слід запобігати громіздких таблиць.

Географічні карти и картосхеми не мають бути перенасиченими написами, перетинання назв і цифр недопустиме.

Вся графіка має бути комп’ютерною, виконаною в одному з форматів: TIFF, BMP, JPEG з роздільністю не менш 350 dpi.

Рисунки, графіки, схеми та ін. додатково подаються окремими файлами.

3.СПИСОК ПОСИЛАНЬ

Список посилань подається у алфавітному порядку, спочатку джерела кирилицею, потім латиною. У списку літератури джерела не латиною супроводжуються англомовним перекладом (прізвища авторів – у транслітерації).

Оформлення Списку посилань за ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 16 с. (Інформація та документація)

Приклади оформлення див. на сайті ВД «Академперіодика».

Про журнал ׀ Редколегія ׀ Етика ׀ Авторам ׀ Рецензентам ׀ Архів ׀ Контакти